Mô tả

KWH3501CS1A CLAMPING ELEMENTS HYDRAULIC SERIES KWH Zimmer Group Viet Power

KWH3501CS1A CLAMPING ELEMENTS HYDRAULIC SERIES KWH Zimmer Group Viet Power


Clamping element Hydraulic:

Holding force: 5700,0 N

Nominal operating pressure: 150,0 bar

Operating pressure min.: 5,0 bar

Status: active (NO)Wiper: yes

RoHS compliant: yes


Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer Group tại Việt Nam.

Phone: +84-933975389

Email: vietpowertech@gmail.com

Website: http://vietpowertech.com/ 

http://vietpower.org/

https://saigonautomation.net/

#Vietpowertech #Zimmer_Group #Zimmer_Vietnam  #Gripper_Zimmer_Group

Sử dụng thông dụng cho dòng Rails thanh rail của hãng THK Standard Rail (SHS)


Hướng dẫn chi tiết thông số và mã hàng KWH Series:

KWH-NICHT-MOEGLICH Profile rail guide - -

KWH2501AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501BS1 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2501BS1A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2501CS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501CS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501ES1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501ES1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501IS1 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2501IS1A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2502AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502DS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2503AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2503AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504FS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504FS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505AS2 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505AS2A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505AS3 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505AS3A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505BS3 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505BS3A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2510AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510DS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2512ES1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2512ES1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514DS1A Profile rail guide 2200 [N] -

Installation Size: 30Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH3001AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001BS1 Profile rail guide 2100 [N] -KWH3001BS1A Profile rail guide 2100 [N] -KWH3001CS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001CS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001ES1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001ES1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001IS1 Profile rail guide 2100 [N] -KWH3001IS1A Profile rail guide 2100 [N] -KWH3002AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS2 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS2A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004BS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004BS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004FS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004FS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS2 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS2A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS3 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS3A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010BS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010BS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012ES1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012ES1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS3 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS3A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014CS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014CS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014FS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014FS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014GS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014GS1A Profile rail guide 3000 [N] -

Installation Size: 35Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH3501AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501BS1 Profile rail guide 4300 [N] -KWH3501BS1A Profile rail guide 4300 [N] -KWH3501CS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501CS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501ES1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501ES1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501ES3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3501ES3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3501IS1 Profile rail guide 4300 [N] -KWH3501IS1A Profile rail guide 4300 [N] -KWH3502AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502DS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502DS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502DS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3502DS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3503AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3503AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3503AS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3503AS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3504AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504FS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504FS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504FS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3504FS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505AS2 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS2A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505BS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505BS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3510AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510BS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3510BS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3512ES1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3512ES1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3512FS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3512FS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514DS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514DS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514KS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514KS1A Profile rail guide 5700 [N] -

Installation Size: 45Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH4501AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501BS1 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501BS1A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501CS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501CS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501ES1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501ES1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501ES3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501ES3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501IS1 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501IS1A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501PS1 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501PS1A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4502AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502DS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502DS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502DS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4502DS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4503AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4503AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4503AS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4503AS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4504BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504DS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504DS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504FS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504FS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505AS2 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505AS2A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505AS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505AS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505BS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505BS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4510AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4510AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4510BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4510BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512ES1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512ES1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512FS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512FS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514CS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514CS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514DS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514DS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514ES1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514ES1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514ES3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4514ES3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4514KS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514KS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4515AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4515AS1A Profile rail guide 9900 [N] -

Installation Size: 55Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH5501AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501BS1 Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501BS1A Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501CS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501CS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501IS1 Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501IS1A Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501PS1 Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501PS1A Profile rail guide 10200 [N] -KWH5502AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504FS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504FS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS2 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS2A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS2 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS2A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514ES1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514ES1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514GS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514GS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515BS1A Profile rail guide 13700 [N] -

Installation Size: 65Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH6501AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501BS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501BS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501CS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501CS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501FS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501FS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501IS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501IS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501PS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501PS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6502DS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6502DS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6502DS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6502DS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504BS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS2 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS2A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS2 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS2A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6512FS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6512FS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514CS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514CS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514ES1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514ES1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514GS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514GS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515BS1A Profile rail guide 22700 [N] -

Installation Size: 100Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH-NICHT-MOEGLICH Profile rail guide - -KWH2501AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501BS1 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2501BS1A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2501CS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501CS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501ES1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501ES1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2501IS1 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2501IS1A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2502AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2502DS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2503AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2503AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504FS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2504FS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505AS2 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505AS2A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505AS3 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505AS3A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2505BS3 Profile rail guide 1600 [N] -KWH2505BS3A Profile rail guide 1600 [N] -KWH2510AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510BS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510BS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2510DS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2512ES1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2512ES1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514AS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514AS1A Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514DS1 Profile rail guide 2200 [N] -KWH2514DS1A Profile rail guide 2200 [N] -

Installation Size: 30Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH3001AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001BS1 Profile rail guide 2100 [N] -KWH3001BS1A Profile rail guide 2100 [N] -KWH3001CS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001CS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001ES1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001ES1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3001IS1 Profile rail guide 2100 [N] -KWH3001IS1A Profile rail guide 2100 [N] -KWH3002AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS2 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3002BS2A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004BS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004BS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004FS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3004FS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS2 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS2A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS3 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3005AS3A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010BS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3010BS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012ES1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012ES1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS3 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3012FS3A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014AS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014AS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014CS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014CS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014FS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014FS1A Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014GS1 Profile rail guide 3000 [N] -KWH3014GS1A Profile rail guide 3000 [N] -

Installation Size: 35Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH3501AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501BS1 Profile rail guide 4300 [N] -KWH3501BS1A Profile rail guide 4300 [N] -KWH3501CS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501CS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501ES1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501ES1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3501ES3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3501ES3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3501IS1 Profile rail guide 4300 [N] -KWH3501IS1A Profile rail guide 4300 [N] -KWH3502AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502DS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502DS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3502DS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3502DS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3503AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3503AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3503AS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3503AS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3504AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504FS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504FS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3504FS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3504FS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505AS2 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS2A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505AS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3505BS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3505BS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3510AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510BS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510BS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3510BS3 Profile rail guide 3500 [N] -KWH3510BS3A Profile rail guide 3500 [N] -KWH3512ES1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3512ES1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3512FS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3512FS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514AS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514AS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514DS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514DS1A Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514KS1 Profile rail guide 5700 [N] -KWH3514KS1A Profile rail guide 5700 [N] -

Installation Size: 45Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH4501AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501BS1 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501BS1A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501CS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501CS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501ES1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501ES1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4501ES3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501ES3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501IS1 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501IS1A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501PS1 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4501PS1A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4502AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502DS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502DS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4502DS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4502DS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4503AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4503AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4503AS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4503AS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4504BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504DS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504DS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504FS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4504FS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505AS2 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505AS2A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505AS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505AS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4505BS3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4505BS3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4510AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4510AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4510BS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4510BS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512ES1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512ES1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512FS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4512FS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514AS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514CS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514CS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514DS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514DS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514ES1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514ES1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514ES3 Profile rail guide 7400 [N] -KWH4514ES3A Profile rail guide 7400 [N] -KWH4514KS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4514KS1A Profile rail guide 9900 [N] -KWH4515AS1 Profile rail guide 9900 [N] -KWH4515AS1A Profile rail guide 9900 [N] -

Installation Size: 55Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH5501AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501BS1 Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501BS1A Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501CS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501CS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501ES3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5501IS1 Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501IS1A Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501PS1 Profile rail guide 10200 [N] -KWH5501PS1A Profile rail guide 10200 [N] -KWH5502AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5502DS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5503AS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504FS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5504FS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS2 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS2A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505AS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS2 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS2A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5505BS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5510BS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS3 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5512FS3A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514ES1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514ES1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514GS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5514GS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515AS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515AS1A Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515BS1 Profile rail guide 13700 [N] -KWH5515BS1A Profile rail guide 13700 [N] -

Installation Size: 65Order-No. Guide type Holding force Drive type  

KWH6501AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501BS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501BS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501CS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501CS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501ES3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6501FS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501FS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501IS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501IS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501PS1 Profile rail guide 17000 [N] -KWH6501PS1A Profile rail guide 17000 [N] -KWH6502DS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6502DS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6502DS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6502DS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6503AS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504BS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6504FS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS2 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505AS2A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS2 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6505BS2A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS3 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6510BS3A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6512FS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6512FS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514CS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514CS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514ES1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514ES1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514GS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6514GS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515AS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515AS1A Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515BS1 Profile rail guide 22700 [N] -KWH6515BS1A Profile rail guide 22700 [N] -

Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer Group tại Việt Nam. 

Zimmer là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp thiết bị chất lượng cao cho giải pháp trượt định tuyến và gắp chính xác cao. Với hơn 4000 loại sản phẩm trong dãy sản phẩm Kẹp và thắng định tuyến dùng ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe hơi, máy móc công cụ, ngành nhựa – thủy tinh và nhiều ngành công nghiệp khác.

Bình luận

Sản phẩm khác