Mô tả

KWH5501IS1 SERIES CLAMPING ELEMENTS HYDRAULIC SERIES KWH Zimmer Group Viet Power

KWH SERIES CLAMPING ELEMENTS HYDRAULIC SERIES KWH Zimmer Group Viet Power

KWH3501CS1A CLAMPING ELEMENTS HYDRAULIC SERIES KWH Zimmer Group Viet Power

 • Clamping element Hydraulic:
 • Holding force: 5700,0 N
 • Nominal operating pressure: 150,0 bar
 • Operating pressure min.: 5,0 bar
 • Status: active (NO)Wiper: yes
 • RoHS compliant: yes

Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer Group tại Việt Nam.

Phone: +84-933975389

Email: vietpowertech@gmail.com

Website: http://vietpowertech.com/ 

http://vietpower.org/

https://saigonautomation.net/

#Vietpowertech #Zimmer_Group #Zimmer_Vietnam  #Gripper_Zimmer_Group

Sử dụng thông dụng cho dòng Rails thanh rail của hãng THK Standard Rail (SHS)

Hướng dẫn chi tiết thông số và mã hàng KWH Series:

 • KWH-NICHT-MOEGLICH    Profile rail guide    -    -
 • KWH2501AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501BS1    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2501BS1A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2501CS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501CS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501ES1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501ES1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501IS1    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2501IS1A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2502AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502DS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2503AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2503AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504FS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504FS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505AS2    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505AS2A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505AS3    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505AS3A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505BS3    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505BS3A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2510AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510DS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2512ES1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2512ES1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514DS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • Installation Size: 30
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH3001AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001BS1    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3001BS1A    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3001CS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001CS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001ES1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001ES1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001IS1    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3001IS1A    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3002AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS2    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS2A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004BS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004BS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004FS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004FS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS2    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS2A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS3    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS3A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010BS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010BS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012ES1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012ES1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS3    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS3A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014CS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014CS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014FS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014FS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014GS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014GS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • Installation Size: 35
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH3501AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501BS1    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3501BS1A    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3501CS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501CS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501ES1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501ES1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501ES3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3501ES3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3501IS1    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3501IS1A    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3502AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502DS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502DS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502DS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3502DS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3503AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3503AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3503AS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3503AS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3504AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504FS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504FS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504FS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3504FS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505AS2    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS2A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505BS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505BS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3510AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510BS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3510BS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3512ES1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3512ES1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3512FS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3512FS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514DS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514DS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514KS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514KS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • Installation Size: 45
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH4501AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501BS1    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501BS1A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501CS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501CS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501ES1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501ES1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501ES3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501ES3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501IS1    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501IS1A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501PS1    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501PS1A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4502AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502DS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502DS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502DS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4502DS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4503AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4503AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4503AS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4503AS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4504BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504DS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504DS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504FS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504FS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505AS2    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505AS2A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505AS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505AS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505BS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505BS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4510AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4510AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4510BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4510BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512ES1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512ES1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512FS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512FS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514CS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514CS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514DS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514DS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514ES1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514ES1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514ES3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4514ES3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4514KS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514KS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4515AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4515AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • Installation Size: 55
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH5501AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501BS1    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501BS1A    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501CS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501CS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501IS1    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501IS1A    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501PS1    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501PS1A    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5502AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504FS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504FS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS2    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS2A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS2    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS2A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514ES1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514ES1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514GS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514GS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • Installation Size: 65
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH6501AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501BS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501BS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501CS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501CS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501FS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501FS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501IS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501IS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501PS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501PS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6502DS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6502DS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6502DS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6502DS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS2    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS2A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS2    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS2A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6512FS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6512FS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514CS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514CS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514ES1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514ES1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514GS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514GS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • Installation Size: 100
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH-NICHT-MOEGLICH    Profile rail guide    -    -
 • KWH2501AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501BS1    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2501BS1A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2501CS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501CS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501ES1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501ES1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2501IS1    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2501IS1A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2502AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2502DS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2503AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2503AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504FS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2504FS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505AS2    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505AS2A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505AS3    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505AS3A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2505BS3    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2505BS3A    Profile rail guide    1600 [N]    -
 • KWH2510AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510BS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510BS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2510DS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2512ES1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2512ES1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514AS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514AS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514DS1    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • KWH2514DS1A    Profile rail guide    2200 [N]    -
 • Installation Size: 30
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH3001AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001BS1    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3001BS1A    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3001CS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001CS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001ES1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001ES1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3001IS1    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3001IS1A    Profile rail guide    2100 [N]    -
 • KWH3002AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS2    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3002BS2A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004BS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004BS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004FS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3004FS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS2    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS2A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS3    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3005AS3A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010BS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3010BS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012ES1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012ES1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS3    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3012FS3A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014AS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014AS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014CS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014CS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014FS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014FS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014GS1    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • KWH3014GS1A    Profile rail guide    3000 [N]    -
 • Installation Size: 35
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH3501AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501BS1    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3501BS1A    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3501CS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501CS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501ES1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501ES1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3501ES3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3501ES3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3501IS1    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3501IS1A    Profile rail guide    4300 [N]    -
 • KWH3502AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502DS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502DS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3502DS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3502DS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3503AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3503AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3503AS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3503AS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3504AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504FS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504FS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3504FS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3504FS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505AS2    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS2A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505AS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3505BS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3505BS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3510AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510BS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510BS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3510BS3    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3510BS3A    Profile rail guide    3500 [N]    -
 • KWH3512ES1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3512ES1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3512FS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3512FS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514AS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514AS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514DS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514DS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514KS1    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • KWH3514KS1A    Profile rail guide    5700 [N]    -
 • Installation Size: 45
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH4501AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501BS1    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501BS1A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501CS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501CS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501ES1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501ES1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4501ES3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501ES3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501IS1    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501IS1A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501PS1    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4501PS1A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4502AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502DS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502DS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4502DS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4502DS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4503AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4503AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4503AS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4503AS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4504BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504DS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504DS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504FS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4504FS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505AS2    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505AS2A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505AS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505AS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4505BS3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4505BS3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4510AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4510AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4510BS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4510BS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512ES1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512ES1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512FS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4512FS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514CS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514CS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514DS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514DS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514ES1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514ES1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514ES3    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4514ES3A    Profile rail guide    7400 [N]    -
 • KWH4514KS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4514KS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4515AS1    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • KWH4515AS1A    Profile rail guide    9900 [N]    -
 • Installation Size: 55
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH5501AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501BS1    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501BS1A    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501CS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501CS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501ES3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5501IS1    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501IS1A    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501PS1    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5501PS1A    Profile rail guide    10200 [N]    -
 • KWH5502AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5502DS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5503AS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504FS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5504FS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS2    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS2A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505AS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS2    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS2A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5505BS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5510BS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS3    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5512FS3A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514ES1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514ES1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514GS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5514GS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515AS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515AS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515BS1    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • KWH5515BS1A    Profile rail guide    13700 [N]    -
 • Installation Size: 65
 • Order-No.    Guide type    Holding force    Drive type     
 • KWH6501AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501BS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501BS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501CS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501CS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501ES3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6501FS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501FS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501IS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501IS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501PS1    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6501PS1A    Profile rail guide    17000 [N]    -
 • KWH6502DS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6502DS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6502DS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6502DS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6503AS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6504FS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS2    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505AS2A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS2    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6505BS2A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS3    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6510BS3A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6512FS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6512FS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514CS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514CS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514ES1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514ES1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514GS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6514GS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515AS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515AS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515BS1    Profile rail guide    22700 [N]    -
 • KWH6515BS1A    Profile rail guide    22700 [N]    -

Công ty Việt Power Tech tự hào là nhà phân phối chính thức hãng Zimmer Group tại Việt Nam. 

Zimmer là tập đoàn đa quốc gia hàng đầu cung cấp thiết bị chất lượng cao cho giải pháp trượt định tuyến và gắp chính xác cao. Với hơn 4000 loại sản phẩm trong dãy sản phẩm Kẹp và thắng định tuyến dùng ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp xe hơi, máy móc công cụ, ngành nhựa – thủy tinh và nhiều ngành công nghiệp khác.

Bình luận

Sản phẩm khác